top of page

PRIVACYREGLEMENT

Privacyreglement Kindertherapie bij Kaatje.


In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):


Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Kindertherapie bij Kaatje registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: De Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Toelichting op het Reglement 


Kindertherapie bij Kaatje mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft zij de plicht om haar Cliënten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens worden verwerkt;

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;

 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.


Kindertherapie bij Kaatje vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Kindertherapie bij Kaatje in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Kindertherapie bij Kaatje expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die Kindertherapie bij Kaatje gebruikt en het doel van het gebruik

Kindertherapie bij Kaatje verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Kindertherapie bij Kaatje.

Kindertherapie bij Kaatje verzamelt uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en BSN. Deze gegevens stellen ons in staat om:


 • de overeenkomst die wordt gesloten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

 • onze dienstverlening te kunnen leveren;

 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;


IP-adressen/cookies 

Kindertherapie bij Kaatje houdt IP-adressen bij van klanten en andere bezoekers van de website. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s u bezoekt;

 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;

 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;

 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;

 •  het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies 


Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Kindertherapie bij Kaatje verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij:


 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;

 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst;

 • u daarvoor toestemming hebt gegeven, zoals toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn 

Kindertherapie bij Kaatje verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Kindertherapie bij Kaatje worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Kindertherapie bij Kaatje beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Kindertherapie bij Kaatje om in te loggen in het digitale systeem;

 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Kindertherapie bij Kaatje ten aanzien van alle verstrekte persoonsgegevens;

 • technische maatregelen overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.


Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Kindertherapie bij Kaatje hanteert een redelijke termijn zolang nodig is om een goede bedrijfsvoering te hanteren, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Kindertherapie bij Kaatje zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. U hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

 • Inzagerecht. U hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

 • Het recht op correctie en verwijdering. U hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb u het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 • Het recht op dataportabiliteit. U hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.


Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar info@bijkaatje.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht.

Ook als u een klacht hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Kindertherapie bij Kaatje en probeert Kindertherapie bij Kaatje er samen met u uit te komen.

Hebt u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door Kindertherapie bij Kaatje? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.


Uiteraard zal ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Kindertherapie bij Kaatje.

Privacyreglement Kindertherapie bij Kaatje versie oktober 2021

Privacyreglement: Diensten
bottom of page