top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Algemeen 

Kindertherapie bij Kaatje is opgericht door Sanne Jansen-van Dinter, gevestigd te Bakel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 84505885

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Cliënt: het te begeleiden/coachen kind
– Ouders: de ouder(s)/verzorger(s) van dit kind (cliënt)
– Coach/therapeut: Sanne Jansen-van Dinter, eigenaar en oprichter kindertherapie bij Kaatje.

  1. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met kindertherapie bij Kaatje en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met kindertherapie bij Kaatje, voor de uitvoering waarvan derden betrokken dienen te zijn.

1.1 Tarieven 

Kinderergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed door uw zorgverzekeraar. Er zijn aanvullende opties mogelijk. Raadpleeg hiervoor uw polis. Kindertherapie bij Kaatje houdt samen met u de uren bij, maar u bent zelf eindverantwoordelijk. 

1.2 Overeenkomst 

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door ouders voor akkoord getekende intakeformulier door Kindertherapie bij Kaatje is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer Kindertherapie bij Kaatje een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.
Bij Kindertherapie bij Kaatje moeten, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de begeleiding. Hierbij draagt de ondertekenende gezaghebbende ouder er voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindertherapie bij Kaatje kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Ouders dragen er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kindertherapie bij Kaatje aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kindertherapie bij Kaatje worden verstrekt. 
Indien ouders en Kindertherapie bij Kaatje besluiten tot het starten van de reflexintegratie behandeling geeft de ouder toestemming voor lichamelijk contact ten behoeve van de uitvoering van de reflexintegratie oefeningen.  Ouder geeft aan bereid te zijn thuis te oefenen met het kind. Door regelmatige oefening ontstaat sneller het gewenste effect.

1.3 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

De coach/therapeut is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
Voorts is de coach/therapeut bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach/therapeut kan worden gevergd.
Kindertherapie bij Kaatje kan u doorverwijzen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van ouders en cliënt.

1.4 Geheimhouding 

De privacyverklaring van Kindertherapie bij Kaatje is te vinden op de website www.bijkaatje.com.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van ouder en/of cliënt in gevaar brengen, dan zal Kindertherapie bij Kaatje dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met de ouder besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

1.5 Verhindering 

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor de cliënt gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor de cliënt gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan zowel per email als telefonisch.
Kindertherapie bij Kaatje behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de therapeut de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren.​
1.6 Aansprakelijkheid 

Kindertherapie bij Kaatje is verplicht tot inspanning. Dit betekent dat Kindertherapie bij Kaatje alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die de ouder neemt voor de ouder en de cliënt zijn altijd eigen verantwoordelijkheid.
Het advies van Kindertherapie bij Kaatje is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Kindertherapie bij Kaatje is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kindertherapie bij Kaatje, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindertherapie bij Kaatje.  
Kindertherapie bij Kaatje kan de trampoline inzetten tijdens de sessies, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor ongelukken die hiermee gebeuren. Het gebruik van de trampoline is voor eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

1.7 Klachtenprocedure 

Kindertherapie bij Kaatje stelt alles in het werk om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Hierover kunt u in gesprek gaan met Kindertherapie bij Kaatje. Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen. 

1.8 Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle overeenkomsten tussen ouders en Kindertherapie bij Kaatje waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene voorwaarden: Over mij
bottom of page